Dokument

HISTORIK

År 2000 blev Sveriges kommuner tilldelade 300 miljoner till anhörigstöd så kallat ”Anhörig 300”. I Borgholms kommun projektanställdes Maude Davidsson som anhörigstödjare: att bjuda in anhöriga som vårdar och/eller stödjer en närstående.
Stödet ska vara individ/familjeinriktat eftersom alla anhöriga inte har samma behov.
Men anhöriga kan även träffas i samtalsgrupper och få möjlighet att stötta, diskutera och få råd av människor i samma situation.

På hösten 2000 hade en nära anhörig till min man fått en korttidsplats på Ekbacka demensboende. I samma veva fick vi en inbjudan till anhörigträff av Maude, tillsammans med ytterligare två par vars föräldrar bodde på Strömgårdens demensboende.

Vi träffades några gånger och efter hand började gruppen diskutera möjligheten att starta en ideell anhöriggrupp när projektet ”Anhörig 300” upphör. Den 24 oktober 2001 bildade vi en arbetsgrupp som skulle arbeta med förslag på föreningens namn, syfte, stadgar mm.

På nästa möte den 4 december 2001 bildades en interimsstyrelse som beslöt
Att fortsätta i samma anda som projekt ”Anhörig 300”.
Att föreningens namn skall vara ”Föreningen Omtanken”
Att Jan Persson företräder föreningen på kommunala pensionärsrådet (KPR).
Att Maude ansöker om startbidrag från socialnämnden.
Att ett förslag till broschyr arbetas fram.
Att föreningen samarbetar med den lokala Demensföreningen.
Att i samband med kören Chorus Mixtus uppträde på Åkerbohemmet, i slutet av januari, bjuda på kroppkakor och presentera föreningen för inbjuden press.

Den 15 januari 2002 hade Föreningen det första årsmötet. Maude valdes till ordförande, sekreterare Gunvor Persson, kassör Jan Persson övrig styrelse Karin Fredriksson och Eivor Jonsson. Valberedning: Anna-Cajsa Nilsson, Bertil Jonsson och Barbro Ottergren. Revisor Inga Elgqvist Saltzman och John-Erik Johansson som ersättare.
Föreningen beviljades ett startkapital på 10 000 kronor från Borgholms kommun.

Projektet ”Anhörig 300” ledde till att anhörigstöduppdraget permanentades och Maude fick tjänst som blev kommunens anhörigkonsulent.
I och med detta ändrade Föreningen Omtanken sin inriktning från att ha varit ”en ideell förening till stöd för anhöriga till långvarigt sjuka, äldre och handikappade i Borgholms kommun” blev Föreningen Omtanken år 2004
”en ideell förening som verkar för trivsel och stimulans gällande personer som berörs av Borgholms kommuns äldreomsorg”.
Gunvor Persson 2018-12-31